Asinox Ipari és Kereskedelmi Kft.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1.       Szerződési feltételek meghatározása

1.1.Amennyiben a felek írásban másképp nem állapodnak meg, jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni mindazon ügyletekkel kapcsolatosan, amelyek során az Asinox Kft.-től (továbbiakban: Cégünk) belföldi, illetve külföldi magán, vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok az Ajánlatban, illetve a Visszaigazolásban foglalt termékeket gyártás (beszerzés) céljából egyidejűleg rendelnek meg.

1.2.A Megrendelőnek a jelen ÁSZF-től eltérő azzal ellentétes, vagy azt kiegészítő feltételei nem érvényesülnek. A jelen ÁSZF-től eltérni csak abban az esetben lehet, ha arról a felek külön, írásban megkötött szerződéssel kifejezetten rendelkeznek.

2.       Ajánlatadás, megrendelés

2.1.A Cégünk képviselője által küldött, azonosító számmal ellátott ajánlathoz a jelen ÁSZF csatolásra került. Az Ajánlatban foglaltak megrendelő általi írásos, vagy e-mail, illetve telefax útján közölt megrendelése alapján Cégünk e-mail formájában, írásban vagy telefaxon visszaigazolást küld a Megrendelő részére. Bármely, a Visszaigazolást megelőzően Cégünk által szóban, írásban, vagy elektronikus úton tett nyilatkozat kötelező erővel nem bír.

2.2.A Visszaigazolásban foglalt mennyiségi, és minőségi feltételekkel, az abban foglalt határidőre, a jelen ÁSZF rendelkezései figyelembe vételével Cégünk Vállalja a megrendelt termékek beszerzését, legyártását és amennyiben a Visszaigazolás azt tartalmazza, a Megrendelő részére annak fuvarozó közreműködésével szállítási címre történő leszállítását, a jelen szerződésben meghatározott dokumentáció rendelkezésre bocsátásával együtt.

3.       Termék leszállítása, átvétele

3.1.Szerződéses határidő: a Visszaigazolásban megjelölt napokban meghatározott határidő. A Visszaigazolás eltérő rendelkezése hiányában, a Cégünk számára a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló határidő az 5.2 pontban foglaltak szerinti előleg megfizetése, továbbá ha arról a Visszaigazolás vagy a Vállalkozói Szerződés rendelkezik, az 5.5 pontban foglaltak szerinti kézfizető kezesi garancia vállalása Cégünk általi kézhezvételét követő naptól kezdődik, mely egyben a Visszaigazolásban meghatározott tartalommal, a szerződés hatályba lépésének napja.

3.2.Amennyiben a Visszaigazolás szállítást is tartalmaz, a szállítmány útba indításáról cégünk a Megrendelőt 3 nappal korábban értesíti, kivéve ha ettől közös megegyezéssel szóban vagy írásban eltérnek.

3.3.A szállításkor használt göngyölegeket az ajánlati összegeken felül kiszámlázzuk, amelyet a megrendelő általi sértetlen visszaszállítás esetén jóváírunk.

3.4.Az árunak a szállító szállítóeszközéről történő lerakodásáról a Megrendelő köteles gondoskodni, kivéve, ha erről a Visszaigazolás másképp rendelkezik. A lerakodást a Megrendelő az árunak a teljesítés helyére történő megérkezését követően haladéktalanul köteles megkezdeni, és ezt követően folyamatosan elvégezni. A megrendelő a mennyiségi átvételt a szállítólevélen cégbélyegzővel és aláírással igazolja.

3.5.A mennyiség- és minőségmegvizsgálás helye a kiszállítást követően a Megrendelő telepe, illetőleg amennyiben a Visszaigazolásban, ettől eltérő rendeltetési hely szerepel, akkor ez utóbbi hely.

3.6.A Megrendelő, a mennyiségi vizsgálatot az átvételkor (lerakodáskor), a minőségi vizsgálatot az átvételtől számított 3 nap alatt köteles megkezdeni és azt folyamatosan elvégezni.

3.7.Amennyiben a fuvarozásra Cégünk megrendelése alapján eljáró fuvarozó közbejöttével kerül sor, úgy a mennyiségi hiányról szóló jegyzőkönyvet a fuvarozóval is fel kell venni. Ennek hiányában a mennyiségi hiány nem érvényesíthető.

3.8.A minőségi hiánnyal kapcsolatos jegyzőkönyv felvételéhez Cégünket a kifogások és a szemle időpontjának, valamint helyének egyidejű megjelölésével írásban, megfelelő határidő kitűzésével, egyeztetett időpontban kell meghívni.

3.9.A Termék tulajdonjogának átszállása: Az ellenérték teljes kiegyenlítéséig Cégünk a termék tulajdonjogát fenntartja.

3.10. A  Megrendelő az általa átvett termékeket a minőségi kifogás esetén köteles elkülönítetten őrizni, állagmegóvásukról gondoskodni.

3.11.Cégünk teljesítésre a termékértékesítés műszaki tartalma szerint, egyedi megrendelés esetén a Megrendelő által jóváhagyott minta, vagy rajzdokumentáció szerint történik.

3.12.Cégünk jogosult alvállalkozó igénybevételére. A Megrendelő alvállalkozónk tekintetében jogosultságokkal nem rendelkezik.

3.13.A Megrendelő a termékek műleírását az ajánlatban illetve annak mellékleteként találja. A Cégünk által gyártott és forgalmazott termékeken gyártmányjelző táblákat helyezünk el. Az ajánlatunkban szereplő méretek névleges méretek.

3.14.A Szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha azt Cégünk készrejelentette és azt a Megrendelő átvette. Külön teljesítésigazolás kiállítására kerül sor, egyedi-, nagyértékű gépeknél, berendezéseknél, technológiáknál, vagy dokumentációknál.

3.15.A megrendelő köteles a készrejelentésben meghatározott időpontban az átvételt megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni, az esetleges hibák és az azzal kapcsolatos igények haladéktalan közlésével, a kijavítási póthatáridők felek általi meghatározása mellett.

3.16.A Megrendelő a rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló körülményekre hivatkozással az átvételt nem tagadhatja meg. Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételkor hibát, hiányosságot észlel, és az rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja, az átadás-átvételt sikeresnek kell tekinteni. Ezzel egyidejűleg a Megrendelő Cégünket írásban, megfelelő póthatáridő tűzésével felhívja a hibák, hiányosságok kijavítására.

3.17.Abban az esetben, ha az átadás-átvételkor a Megrendelő nem jelenik meg, Az átadás-átvétel (megkísérlésének) napját követően 15 napon belül Cégünk jogosulttá válik a számla kiállítására.

3.18.A már átadott, vagy amennyiben az átadás-átvételen a Megrendelő nem jelenik meg, a Megrendelőnek felróható okból át nem adott termékek és berendezések állagvédelme, őrzése, és a kárveszély a megrendelőt terheli.

3.19.Ha a termékek résszállítása Cégünk elhatározása alapján lehetséges és az egyes szakaszokra résszámla kiállítható.

4.       Fizetési feltételek

4.1.Amennyiben a Visszaigazolás másképp nem rendelkezik, a Szerződés hatályba lépésnek feltétele, a Visszaigazolásban szereplő termékek árának, a fuvarozási díjnak, és az egyéb Visszaigazolásban szereplő díjaknak 40%-a mint előleg megfizetése és Cégünk bankszámláján történő jóváírása, a Visszaigazolással egyidejűleg (levélben, vagy e-mailban) kiküldött előlegbekérő alapján. Cégünk teljesítésére vállalt határidő kezdő napja a fenti jóváírást követő nap.

4.2.Amennyiben a Visszaigazolás másképp nem rendelkezik, a termék fuvareszközzel történő leszállítása megkezdése feltétele, a termék fennmaradó 60% vételárának, fuvarozási díjnak és egyéb a Visszaigazolásban szereplő díjnak Cégünk bankszámláján történő jóváírása, Cégünk által (levélben, vagy e-mailben) kiküldött készrejelentés és előlegbekérő alapján.

4.3.Az előző ponttól eltérően, amennyiben a Visszaigazolás így rendelkezik, a 4.3 pontban meghatározott díjak, a teljesítést követően, a Cégünk által küldött számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 8 napon belül esedékesek, amennyiben a megrendelő ügyvezetője a 4.2 pontban meghatározott előleg megküldésével egyidejűleg Cégünk részére megküldött és Cégünk által átvett eredeti, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt készfizetői kezességet vállal, vagy a megrendelő bankja bankgarancia nyilatkozatot tesz, melyben vállalja a díj készfizető kezeskénti, illetve bankgarancia terhére történő feltétel nélküli kifizetését arra az esetre, ha a Megrendelő határidőre nem fizet. Ilyen esetben Cégünk teljesítésre kezdő időpontjának további feltétele a fenti nyilatkozat eredeti példányának átvétele.

4.4.Az előleg(ek) jóváírását követően előlegszámlát adunk. A teljes összeg megfizetését követően végszámlát adunk.

4.5.A résszámlák, előlegbekérők, számla fizetési határideje 8 nap.

4.6.Ajánlati áraink telephelyi nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 

5.       Késedelem, szavatosság,jótállás

5.1.Megrendelői késedelem: A Megrendelő fizetési késedelme esetén a jegybanki alapkamat 10%-kal növelt összegét számoljuk fel késedelmi kamatként.

5.2.Szavatosság: az elévülési idő a termék átvételével kezdődik meg, rejtett hiba esetén a hiba felfedezésekor kezdődik meg. A keletkezett hibát a Megrendelő 8 napon belül köteles Cégünknek írásban bejelenteni. Rejtett hibával kapcsolatos jegyzőkönyv felvételéhez Cégünket a kifogások és a szemle időpontjának, valamint helyének egyidejű megjelölésével, egyeztetett időpontban, írásban kell meghívni.

5.3.Jótállás: Termékeinkre 1 éves általános jótállási idő vonatkozik, kivéve, ha a Visszaigazolás ennél hosszabb időszakot határoz meg.

5.4.A vállalkozó a szállítási késedelemből, mennyiségi vagy minőségi hibából eredő kárért való felelősségét legfeljebb a termék, vagy a hibával, késedelemmel érintett termék rész értékéig korlátozza. Cégünk kötbérkötelezettséget sem közvetlenül, sem áthárított formában nem vállal és nem ismer el. Cégünk semmilyen közvetett kárért felelősséget nem vállal.

5.5.Késedelem, hibás, vagy hiányos teljesítéssel kapcsolatos igények bejelentése csak írásban érvényes, Cégünk Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címére, vagy székhelyünkre: 7720 Martonfa, Petőfi Sándor u. 26. küldött levélben. A bejelentésnek tartalmaznia kell legalább a megrendelés azonosítóját, a telepítés helyszínét, a hiba leírását, a megrendelő, és a bejelentő nevét címét, elérhetőségét.

5.6.A felek egymás közti jogvitái eldöntésére a Pécs Városi Törvényszék, illetve a Baranya Megyei Törvényszék illetékes bíróság jogosult.

5.7.Felek kijelentik, hogy elektronikus úton tett nyilatkozataikat az írásbelivel egyenértékűnek ismerik el.

5.8.Megrendelő tudomással bír arról, hogy a termékeket kifejezetten az ő megrendelése érdekében állították elő.

5.9.Megrendelő hozzájárul, hogy Cégünk marketingtevékenysége során a Megrendelő nevét, logóját referenciái közt feltüntesse, a telepítés helyén referenciafényképeket, referenciafilmet készítsen

 

 

Asinox Kft. 2014

Asinox Kft.
Petőfi u.26
7720
Magyarország
+3672241139
Fax: +3672241139
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.